سوال1. وظیفه ی واشر سرسیلندر چیست ؟
۱-آب بندی بینسرسیلندر موتور و بدنه اصلی
2-مانع شدن از ترکیب آب رادیاتور و روغن موتور
3-مورد یک و دو
4-هیچکدام

پاسخ صحیح:3

سوال2 . کدام یک از موارد زیر در رابطه با سیلندر درست است ؟
۱-فضای استوانه ای است
2-فضایی شبکه ای است
3-پیستون در آن حرکت میکند
4-مورد یک و سه

پاسخ صحیح:4

سوال3 . کدام یک از موارد زیر باید ماهی یک بار بازدید و کنترل شود ؟
۱-بازدی د ارتفاع سطح روغن موتور
2-بازدی د آب رادیاتور
3-فشار هوای داخل الستیک ها
4-بازدی د دینام

پاسخ صحیح:4

سوال4 . کدامیک از موارد زی ر بای د هفته ای یک بار بازدی د شود ؟
۱-بازدی د پمپ فرمان هیدرولیکی
2-بازدی د آب رادیاتور
3-بازدی د سطح روغن ترمز
4-بازدی د فشار هوای داخل الستیک ها

پاسخ صحیح:4

سوال5-باقرار دادن سوئیچدر وضعیت LOCK چه اتفاقی می افتد ؟
۱-موتور خاموش است
2-فرمان قفل است
3-سوئیچ قابلیت خارج شدن دارد
4-همه موارد

پاسخ صحیح:4

سوال6-با قرار دادن سوئیچ در وضعیت ACC چه اتفاقی می افتد ؟
۱-موتور خاموش است
2-تجهیزات جانبی برقی فعال است
3-سوئیچ قابلیت خارج شدن دارد
4-مورد یک و دو

پاسخ صحیح:4

سوال7-یکی از تکنولوژهای پیشرفته در زمینه ایمنی خودرو،سیستم
………… . یا …………. .می باشد.
۱-کیسه هوا-ایربگ
2-ترمز-کالچ
3-گیربکس-جعبه دنده
4-همه موارد

پاسخ صحیح:۱

سوال8 -منظور از عالئم R و N بر روی دسته دنده اتومبیل چیست؟
NUTURAL و RIGHT -۱
NUTURAL و REVERSE -2
RIGHT و NORTH -3
REVERSE و NORTH -4

پاسخ صحیح: 2

سوال9-کدامیک از موارد زیر جز قطعات موتور خودرو محسوب
نمیشود؟
۱-شاتون
2-سیلندر
3-فالیویل
4-لنت
پاسخ صحیح: 4

سوال10 -در صورت نقص در قسمت صافی هوا و یا فیلتر هوای موتور
کدام قسمت یا قسمت های خودرو دچار نقص میشود؟
۱-اجزای داخلی موتور
2-سیستم برق و هیدرولیک
3-مصرف سوخت و افزایش آالیندگی
4-موارد یک و سه

پاسخ صحیح: 4

سوال11 -وظیفه ترموستات در خودرو ……………. . می باشد.
۱-قطع و وصل کردن مدار آب از موتور به رادیاتور
2-قطع و وصل چراغ های خودرو در هنگام استفاده
3-قطع سیستم سوخت رسانی در هنگام تصادف
4 -قطع ورود هوای گرم موتور به داخل اتاق خودرو

پاسخ صحیح: ۱

سوال12 -وظیفه ی قطعه ی پروانه در خودرو چیست؟
۱-به حرکت در آوردن خودرو
2-خنک سازی رادیاتور خودرو
3-به حرکت در آوردن میل لنگ

پاسخ صحیح: 2

سوال13-به میزان تمیز کنندگی بهتر به منبع آب شیشه شور میتوان چه
میزان ماده تمیز کننده اضافه نمود؟
۱-کمتر از 3 -درصد
2-کمتر از 2۷ درصد
3-کمتر از ۱۷ درصد
4-کمتر از 5 درصد

پاسخ صحیح: 4

سوال14-هر خودرو به ازای هر یک سیلندر دارای چه تعداد شمع میباشد؟
۱-یک
2-دو
3-هفت
4-پنج

پاسخ صحیح: ۱

سوال15 -وظیفه بافر در اتومبیل چیست؟
۱-جلوگیری از تبخیر آب رادیاتور
2-جلوگیری از تبخیر بنزین
3-کاهش آالیندگی گاز باقیمانده از احتراق
4-کاهش صدای نابهنجار موتور

پاسخ صحیح:4

سوال16 -زمان تعویض تسمه تایم چقدر می باشد؟
۱-4۷تا ۰۷ هزار کیلومتر
2 -۰۷ تا ۱۷۷ هزار کیلومتر
3 -۱۷ تا 2۷ هزار کیلومتر
4 -۶۷ تا ۰۷ هزار کیلومتر

پاسخ صحیح: 4

سوال17-منظور از عالمت R برو روی دسته دنده اتومبیل چیست؟
۱-خالص بودن
2-حالت پارک
3-آماه حرکت به عقب
4 -هیچکدام
پاسخ صحیح: 3

سوال18 -در کدام حالت نیرویی به پشت چرخهای محرک منتقل نخواهد
شد؟
۱-دنده روی حالت Nباشد
2 -دنده روی حالت Rباشد
3 -پا روی پدال ترمز باشد
4 -هیچکدام

پاسخ صحیح: ۱

سوال19 -مبدل کاتالیستی در کدام قسمت خودرو قرار دارد و وظیفه آن
چیست؟
۱-اگزوز- گازهای مضر را به گازهای بی ضرر تبدیل میکند
2-محفظه ورودی هوا- گازهای مضر را به گازهای بی ضرر تبدیل
میکند
3-موتور-توان موتور را افزایش میدهد
4 -داخل اتاق خودرو- از بروزی بوی تامطبوع داخل اتاق خودرو
جلوگیری میکند

پاسخ صحیح: ۱

سوال20 -کاتالیست به چه منظوری تعویض می گردد؟
۱-حفظ محیط زیست سالمت خود و دیگران
2 -جلوگیری از مصرف بی رویه سوخت
3 -افزایش سرعت و شتاب خودرو
4 -هیچکدام

پاسخ صحیح: ۱

سوال21 -انتقال نیرو در سیستم ترمز پدالی توسط …. انجام میشود.
۱-اهرم
2 -سیم های فلزی
3 -روغن ترمز
4 -پدال

پاسخ صحیح:3

سوال22-وظیفه …. به گردش در آوردن آب داخل پوسته موتور و اطراف
سیلندرها میباشد.
۱-ترموستات
2-پروانه
3-رادیاتور
4-واتر پمپ

پاسخ صحیح:4

سوال23 -وظیفه قطع و وصل نمودن مدار آب از موتور به رادیاتور را چه
قطعه ای بر عهده دارد؟
۱-رادیاتور
2-واتر پمپ
3-فیوز
4-ترموستات
پاسخ صحیح: 4

سوال24 -در سیستم ترمز ضد قفل ABS برای ترمز گیری باید پا را به
صورت …. روی پدال ترمز فشرد.
۱-منقطع
2-ممتد
3-آهسته
4-متقاطع

پاسخ صحیح: 2

سوال25-وظیفه روغن ترمز چیست؟
۱-خنک کردن سیستم ترمز
2-روغن کاری سیستم ترمز
3-انتقال نیرو در سیستم ترمز
4 -همه موارد

پاسخ صحیح: 3

سوال26-سویچ استارت در خودرو دارای چند حالت می باشد؟
۱-چهار حالت
2 -یک حالت
3 -پنج حالت
4 -سه حالت

پاسخ صحیح: ۱

سوال27 -وظیفه سیستم ……… . ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است.
۱-دیفرانسیل
2-گیربکس
3-کالچ
4-محورها و پدال گاز

پاسخ صحیح: 2

سوال28 -این قطعه وظیفه جلوگیری از ورود ذرات گرد و غبار و دیگر
ذرات معلق را به داخل موتور وفضای احتراق بر عهده دارد.
۱-فیلتر روغن
2-صافی بنزین
3-فیلتر هوا
4 -همه موارد

پاسخ صحیح: 3

سوال29-انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط … . انجام می شود.
۱-اهرم
2 -سیم های فلزی
3 -پدال ترمز
4 -روغن ترمز

پاسخ صحیح: 2

سوال30 -ترمز دستی به عنوان ترمز …. . شناخته می شود.
۱-اصلی
2-اولیه
3-ثانویه
2 و ۱ موارد-4

پاسخ صحیح: 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *